21 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 138 Châtelet - Km 4.500, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.415

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A1/02711/138/1 van 6 juli 1982;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 138, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.415;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT