Uittreksel uit arrest nr. 58/2011 van 28 april 2011 Rolnummer 4977 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 205, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij artikel

Uittreksel uit arrest nr. 58/2011 van 28 april 2011

Rolnummer 4977

In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 205, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij artikel 8 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen, ingesteld door de nv « Groep Brussel Lambert ».

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2010, heeft de nv « Groep Brussel Lambert », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 205, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij artikel 8 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009, tweede editie).

  (...)

 2. In rechte

  1. Bij op 8 februari 2011 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij aan het Hof laten weten dat ze afstand van geding doet.

   De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT