2 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Landbouw,

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit 18 juni 2009;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 776/2006,

Besluit :

Artikel 1. De aanduidingen vermeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria, worden, wat de betrokken parameter en/of matrix betreft, als volgt gewijzigd :

Paramètre et/ou matriceParameter...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT