21 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot instelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister belast om kennis te nemen van de beroepen inzake evaluatie en tot aanwijzing of erkenning van zijn leden

De Eerste Minister,

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, artikel 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten,

Besluit :

Artikel 1. Een Raad van Beroep, bevoegd om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie, wordt opgericht bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en omvat een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling.

Art. 2. Worden aangewezen bij de Raad van Beroep :

- in de hoedanigheid van voorzitter :

in de Nederlandstalige afdeling :

- de heer Peter STRICKX;

in de Franstalige afdeling :

- de heer Sven FORSTER,

- in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter :

in de Nederlandstalige afdeling :

- de heer Walter VAN ASSCHE;

in de Franstalige afdeling :

- de heer Yves VANDER AUWERA.

Art. 3. § 1. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de Raad van Beroep :

in de Nederlandstalige afdeling :

- de heer Koen DECLERCQ, adviseur;

- Mevr. Vera HULSTAERT, attaché;

- de heer Johan D'HAEYER, attaché;

in de Franstalige afdeling :

- de heer Jacques MICHEL, adviseur-cultuurpactinspecteur;

- Mevr. Patricia VERCRUYSSE, attaché;

- Mevr. Isabelle MEULEMANS, attaché.

§ 2. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Raad van Beroep :

in de Nederlandstalige afdeling :

- de heer Stephan DEPRE, adviseur;

- Mevr. Elise BEYST, attaché;

- de heer Thomas VAN ACHTER, attaché;

in de Franstalige afdeling :

- de heer Christophe CUCHE, adviseur;

- Mevr. Anne KRÖTHER, attaché;

- Mevr. Isabelle HOBERG, attaché.

Art. 4. Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de Raad van Beroep :

in de Nederlandstalige afdeling :

voor het ACV -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT