2 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 juni 2010 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het voorstel van de Minister van Justitie;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT