20 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bilzen, teneinde de afschaffing van 7 overwegen en de aanleg van 2 bruggen, 4 tunnels en aanhorige wegenis langs de spoorlijn nr. 34 te realiseren

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, artikel 1;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 1, § 4, 10, §§ 1 en 2, 2°, en 199;

Overwegende dat beleidsmatig wordt gestreefd naar meer duurzame mobiliteit en dat het spoor daarin een belangrijke rol speelt;

Overwegende dat het noodzakelijk is te beschikken over een infrastructuur die is aangepast aan de huidige eisen van de spoordienst en van haar omgeving;

Overwegende dat het verbeteren van de veiligheid de grootste prioriteit is en blijft voor Infrabel en dat Infrabel in dat kader een plan heeft opgesteld voor de afschaffing van overwegen teneinde de veiligheid aan overwegen structureel te verbeteren en het aantal ongevallen aan overwegen en het aantal gewonden en dodelijke slachtoffers bij ongevallen aan overwegen continue doen afnemen;

Overwegende dat spoorlijn nr. 34 druk gebruikt wordt door zowel reizigerstreinen als goederentreinen, met als gevolg het frequent sluiten van de overwegen en lange wachttijden;

Overwegende dat deze situatie in het verleden heeft geleid tot een aantal zware ongelukken met verschillende dodelijke slachtoffers en meerdere kleine incidenten;

Overwegende dat na uitgebreid onderzoek Infrabel, de openbare vervoermaatschappij De Lijn en de gemeente Bilzen besloten hebben om deze 7 overwegen te vervangen door 6 ongelijkgrondse kruisingen en dat het voorliggende ontwerp de meest geschikte oplossing vormt zowel vanuit technisch oogpunt als op het vlak van ruimtelijke ordening;

Overwegende dat in dit ontwerp ook voorzien is in verbindingen voor langzaam verkeer en zwakke weggebruikers waardoor de veiligheid voor kwetsbare weggebruikers aanzienlijk zal toenemen;

Overwegende dat het voorstel van Infrabel, zoals weergegeven in de plannen met nrs.

GP_142_V09_-0340_038481_IMP_002,

GP_142_V09_-0340_039303_IMP_002,

GP_142_V09_-0340_040437_IMP_002,

GP_142_V09_-0340_041046_IMP_002

en GP_142_V09_-0340_043046_IMP_002 toelaat deze werken uit te voeren;

Overwegende dat de omgevingsvergunning met betrekking tot de afschaffing van de overwegen op het grondgebied van de gemeente Bilzen, zoals beschreven in de hierboven vermelde plannen, door de Vlaamse overheid aan Infrabel werden afgeleverd op 3 maart 2022;

Overwegende dat het voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT