20 SEPTEMBER 2021. - Erkenning als keuringslijn op verplaatsing

In toepassing van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017, erkent de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken als keuringslijn op verplaatsing:

Nummer: 27A Naam: Scania Belgium Adres: Ambachtstraat 30 te 8820 Torhout Station...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT