20 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat « Les Foxhalles » te Géromont (Malmedy) en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 december 1989, op de artikelen 21 en 22, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984 en op de artikelen 23 en 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1979 houdende vaststelling van het beheersreglement der bosreservaten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007;

Gelet op het in bijlage 2 vermelde bijzonder plan van beheer van het bosreservaat « Les Foxhalles » à Géromont (Malmedy);

Gelet op het gunstig advies van de afdeling "Natuur" van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden", gegeven op 23oktober 2018 ;

Gelet op het openbaar onderzoek over het bijzonder beheersplan van het bosreservaat « Les Foxhalles » te Géromont (Malmedy), dat door de gemeente Malmedy tussen 22 november 2018 en 24 december 2018 werd gevoerd en dat geen aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies van het provinciecollege van de provincie Luik, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op het belang om de habitats van bosverenigingen die voor de streek typisch zijn te behouden, met name de neutrofiele beukenbossen en ravijnbossen, erkend als habitats met een gemeenschappelijk belang ;

Gelet op de noodzaak voor de beheerders van de binnen de omtrek van het reservaat aanwezige waterlopen om onderhoudswerkzaamheden aan deze waterlopen te kunnen verrichten;

Overwegende dat voor deze verrichtingen voor het beheer van de waterlopen, de Directeur van de territoriaal bevoegde Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen ertoe gemachtigd moet worden om afwijkingen toe te staan van de verbodsbepalingen van de artikel 7 en 8, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 april 1979 houdende vaststelling van het beheersreglement der bosreservaten;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het bosreservaat "Les Foxhalles" te Géromont (Malmedy) beslaat de 6 ha 00 a 25 ca grond die aan het Waalse Gewest toebehoren en kadastraal bekend zijn of waren als volgt:

Gemeente Afdeling Sectie Plaatsnaam Nr van het perceel Oppervlakte (ha) Malmédy 3 - Géromont A Mionheid 220 a 0,1966 Malmédy 3 - Géromont A Mionheid 222 0,3401 Malmédy 3 - Géromont A Mionheid 223 0,1645 Malmédy 3 - Géromont A Mionheid 221 0,1698 Malmédy 3 - Géromont C Les Foxhalles 461 m 0,8533 Malmédy 3 - Géromont C Les Foxhalles 461 g 5,1492 Totaal : 6,8735

Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT