20 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat 'Medemder Bach' te Büllingen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12, artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984 en 22 mei 2008, en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door de privéverenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, de artikelen 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de aanvraag tot erkenning ingediend door de vereniging NATAGORA op 22 augustus 2017;

Gelet op het gunstig advies van de commissie van het natuurpark "Hautes Fagnes", gegeven op 17 januari 2018;

Gelet op het gunstig advies van de afdeling « Natuur » van het beleidsgroep « Landelijke Aangelegenheden », uitgebracht op 2 februari 2018;

Gelet op het gunstig advies van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen van Malmédy, gegeven op 30 juli 2018;

Gelet op het gunstig advies van het provinciecollege van Luik, gegeven op 14 november 2018;

Overwegende dat het natuurreservaat deel uitmaakt van een vallei die bestaat uit bosmilieus, weidemilieus, laagvenen en andere interessante biologische milieus die verschillende zeldzame en beschermde soorten herbergen zoals de gevlekte orchis, de adderwortel, de zwarte ooievaar, de rode wouw, de ijsvogel, de blauwe vuurvlinder, de donderpad, de beekprik;

Gelet op de erkende biologische waarde van de locatie;

Overwegende dat het behoud en de verbetering van de biologische kwaliteit van de locatie de controle op de vegetatie vereisen;

Overwegende dat het uitdiepen en het onderhoud van poelen ervoor zorgen dat de habitats van de locatie veelzijdiger worden; dat die diversifiëring hun kwaliteit verbetert;

Overwegende dat het plaatsen van didactische borden en bewegwijzering tot de milieuopvoeding bijdragen;

Overwegende dat de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de inlandse fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" bedoeld in artikel 1bis van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT