20 JULI 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 60 jaar na 40 jaar loopbaan voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 60 jaar na 40 jaar loopbaan voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 60 jaar na 40 jaar loopbaan voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (Overeenkomst geregistreerd op 22 februari 2022 onder het nummer 170508/CO/106.03)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement (PSC 106.03).

Onder "werknemers" wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2. In de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 wordt in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad de SWT-regeling uitgebreid tot de werknemers van 60 jaar en ouder die worden ontslagen om elke andere dan dringende reden, indien zij voldoen aan de voorwaarde van een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende waarvan 10 jaar in de sector vezelcement.

Art. 3. De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar dient vervuld te zijn in de periode tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2023, en bovendien op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt.

Art. 4. De werknemer verbindt er zich toe de werkgever in kennis te brengen van iedere wijziging die nuttig is om de eventuele inhoudingen en heffingen correct toe te passen.

Zo zal de werknemer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT