20 JULI 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2022 en 2023 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2022 en 2023.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021

Vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2022 en 2023 (Overeenkomst geregistreerd op 22 februari 2022 onder het nummer 170497/CO/324)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, met uitzondering van de technische bedienden, die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Art. 2. Met toepassing van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1989 betreffende de invoering van een stelsel van aanvullende scholingsovereenkomsten worden, voor de jaren 2022 en 2023, vastgesteld zoals opgenomen in bijlage.

Art. 3. De minimumlonen blijven behouden zoals in de hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1989, onverminderd de toepassing van de aanpassing ervan aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 en houdt op uitwerking te hebben op 1 januari 2024.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is de opvolger van de collectieve arbeidersovereenkomst van 18 november 2019 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT