20 JULI 2022. - Decreet betreffende de basisopleiding digitale vaardigheden (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Afdeling 1. - Doel

Artikel 1. Dit decreet regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 127, § 1, van de Grondwet.

Afdeling 2. - Begripsomschrijving

Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet dient te worden verstaan onder :

 1. stagiair: de persoon bedoeld in artikel 5;

 2. opleidingsprogramma: het geheel van eenheden van leerresultaten dat de verwerving van kennis en de ontwikkeling van vaardigheden beoogt op digitaal gebied, uitgewerkt in de vorm van doestellingen en dat de pedagogische methodes en middelen bepaalt die in het kader van het opleidingstraject worden gebruikt;

 3. DigComp; het Europees digitaal competentiekader voor de burgers;

 4. het referentiekader voor de opleiding: het referentiekader voor de opleiding waarin DigCcomp is opgenomen;

 5. het referentiekader voor de beoordeling: het referentiekader voor de opleiding waarin DigCcomp is opgenomen;

 6. de Dienst: de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) zoals ingesteld bij het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi".

  De Regering kan de in het eerste lid, 4° en 5°, bedoelde referentiekaders voor de opleiding en de beoordeling identificeren.

  Afdeling 3; - Verwerking van de persoonsgegevens

  Art. 3. § 1. De regeringsdiensten die de Regering identificeert, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 7), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) die nodig zijn voor de uitvoering van de artikelen 5 en 9, eerste lid, 2°.

  De opleidingsverstrekkers die een erkenning aanvragen en krijgen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de artikelen 5, 6, tweede lid, 5°, en 9, eerste lid, 2°, 4°, 6° tot en met 10° en 13°.

  De in artikel 11 bedoelde Commissie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken uit hoofde van artikel 11.

  Het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, prospectief beleid en statistiek) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken uit hoofde van artikel 15.

  De natuurlijke personen richten zich tot de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking om hun rechten, bepaald in de artikelen 12 tot 22 van voornoemde Verordening (EU) 2016/679, uit te oefenen.

  § 2. De categorieën persoonsgegevens betreffende het onderwijzend personeel van de erkende opleidingsverstrekker die ter uitvoering van de artikelen 9, eerste lid, 2° en 4°, 11 en 15 mogen worden verwerkt, zijn :

 7. de persoonlijke identificatiegegevens;

  de gegevens met betrekking tot de academische achtergrond;

 8. de gegevens met betrekking tot de huidige baan.

  De categorieën persoonsgegevens betreffende de kandidaat-stagiairs en de stagiairs die voor de uitvoering van de artikelen 5, 6, tweede lid, 5°, 9, eerste lid, 6° tot en met 10° en 13°, 11 en 15 kunnen worden verwerkt, zijn:

 9. de persoonlijke identificatiegegevens;

 10. de persoonsgegevens, namelijk leeftijd, geslacht en nationaliteit

 11. de gegevens met betrekking tot de academische achtergrond;

 12. de gegevens met betrekking tot de immigratiestatus, voor wat betreft de personen bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 4°, d);

 13. de gegevens met betrekking tot de inschrijving als werkzoekende van de kandidaat-stagiair of de stagiair;

 14. de gegevens met betrekking tot de identificatie van de behoeften aan digitale vaardigheden en de verwachtingen van de stagiair of kandidaat-stagiair;

 15. de gegevens met betrekking tot de opleiding van de stagiair.

  De Regering bepaalt welke persoonsgegevens die onder de in de leden 1 en 2 bedoelde categorieën vallen, in het kader van de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan kunnen worden verwerkt, naargelang zij toebehoren aan het onderwijzend personeel van de erkende opleidingsverstrekker, aan de kandidaat-stagiairs of aan de stagiairs.

  § 3. Persoonsgegevens in verband met een erkenning of een subsidie of met de verificatie van de voorwaarden voor het in aanmerking komen als bedoeld in artikel 5 of het opleidingstraject van de kandidaat-stagiair of de stagiair worden aan de volgende entiteiten meegedeeld binnen de grenzen van wat noodzakelijk is in verband met de respectieve doeleinden waarvoor zij worden verwerkt :

 16. de ambtenaren aangewezen door de Regering overeenkomstig artikel 2, § 1, 2°, van het decreet 28 februari 2019 betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringen met het oog op de controle op de toepassing van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan;

 17. de in artikel 11 bedoelde Commissie voor de uitvoering van haar taken uit hoofde van artikel 11;

 18. het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" voor de uitvoering van zijn taken uit hoofde van artikel 15;

 19. de Dienst voor de verificatie van de voorwaarden voor het in aanmerking komen bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 4°, a) tot en met c), en 2, tweede lid, en voor de uitvoering van de verplichtingen van de partnerschapsovereenkomst bedoeld in artikel 9, derde lid.

  Wanneer de Dienst daarover beschikt, deelt hij aan de erkende opleidingsverstrekker de gegevens mee die nodig zijn om de voorwaarden voor het in aanmerking komen van de kandidaat-stagiair te controleren, zoals bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 4°, a) tot en met c), en in artikel 5, § 2, tweede lid, met uitzondering van gegevens uit authentieke bron.

  § 4. Onverminderd de bewijslast betreffende het correcte gebruik van de subsidie die bij de erkende opleidingsverstrekkers ligt en onverminderd de instandhouding die noodzakelijk is voor de verwerking voor archiefdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89 van voornoemde Verordening (EU) 2016/679, en overeenkomstig artikel 5, § 1, onder e), van voornoemde Verordening (EU) 2016/679, mag de in paragraaf 1, leden 1 tot en met 3, bedoelde verwerkingsverantwoordelijke alleen persoonsgegevens bewaren met betrekking tot :

 20. een erkenning slechts voor een periode van ten hoogste tien jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenning afloopt;

 21. een subsidie slechts voor ten hoogste tien jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de definitieve afsluiting van het begrotingsjaar en het boekjaar waarop de subsidie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT