20 DECEMBER 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van Sociale actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk

De Waalse Regering,

Gelet op Verordening (EU) nr. 651/2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 283, eerste lid en tweede lid, laatst gewijzigd bij het decreet van 3 december 2020;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2023;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 17 mei 2023; Gelet op het verslag van 12 mei 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 26 juli 2023 en het overleg in het intra-Franstalig ministerieel Comité voor overleg van 26 juli 2023; Gelet op het advies van de "Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap" (Waalse adviesraad voor gehandicapte personen), uitgebracht op 11 juli 2023; Gelet op het advies 74.479/4 van de Raad van State, gegeven op 9 oktober 2023, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van Personen met een Handicap van 13 december 2006, goedgekeurd op 3 juli 2009 door België; Gelet op het advies van het Branchecomité "Handicap", gegeven op 28 augustus 2023;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2. Artikel 994 van het Reglementair Deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 994. Het voordeel van de krachtens deze afdeling toegekende financiering strekt zich niet uit tot ondernemingen in moeilijkheden in de zin van artikel 2, §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT