20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020

Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2020 onder het nummer 159537/CO/327)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de Waalse ondernemingen voor initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel die onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven ressorteren, en op de werknemers die er tewerkgesteld zijn.

Onder "werknemers" verstaat men : de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders en bedienden.

HOOFDSTUK II. - Openbaar vervoer per spoor

Art. 2. Wat het vervoer betreft dat wordt georganiseerd door de NMBS, wordt de tussenkomst van de werkgever berekend op basis van de tabel van de forfaitaire bedragen die is opgenomen in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 die is gesloten in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT