20 APRIL 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van Inspecteurgeneraal (A4) Human Resources bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 447;

Overwegende de vacantverklaring van het mandaat van Inspecteur-generaal (A4) Human Resources bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 14/07/2022;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14/07/2022 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaatbetrekking van Inspecteur-generaal (A4) Human Resources bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Overwegende de oproep tot kandidaatstelling die op 15/09/2022 bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat 6 ontvankelijke kandidaturen zijn ontvangen;

Overwegende het met redenen omklede advies dat de selectiecommissie heeft uitgebracht volgens art. 446 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de selectiecommissie unaniem gerangschikt heeft in categorie `A' (geschikt):

1) Mevrouw Sophie VAN OPHALFENS

2) Mijnheer Cédric VERSET

Overwegende dat uit dit advies blijkt dat mevrouw Sophie VAN OPHALFENS meer dan de andere kandidaten heeft aangetoond dat zij de geschikte kandidaat is voor het mandaat in kwestie, rekening houdend met de criteria van artikel 446 van het eerdergenoemde statuut:

- de titels en verdiensten die mevrouw Sophie VAN OPHALFENS tijdens de selectie deed gelden zijn pertinent;

- er is een goede...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT