2 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidieregeling die wordt toegepast teneinde de impact van COVID 19 op de liquiditeitspositie van de Vlaamse regionale luchthavens te beperken

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

- het decreet van 26 juni 2020 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;

- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 26 juni 2020;

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 9 juli 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- gelet de grote impact van COVID 19 op de luchtvaartsector in het algemeen en op de Vlaamse regionale luchthavens in het bijzonder;

- gelet de exploitatie van de Vlaamse regionale luchthavens van strategisch belang is voor het Vlaamse Gewest;

- gelet het noodzakelijk is dat de regionale luchthavens ondersteund worden opdat ze de COVID 19 crisis kunnen overwinnen.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;

- de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID 19 uitbraak (2020/C 91 I/01).

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit betreft een algemene steunregeling die tot doel heeft de impact van COVID 19 op de liquiditeitspositie van de exploitanten van de Vlaamse regionale luchthavens te beperken.

Art. 2. Elke entiteit die een Vlaamse regionale luchthaven exploiteert en die op 31/12/2019 niet kwalificeert als een "onderneming in moeilijkheden" zoals gedefinieerd in artikel 2 punt 18 van Verordening (EU) 651/2014 van 17 juni 2014, heeft recht op een facultatieve subsidie van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT