2 DECEMBER 2021. - Decreet tot goedkeuring van de algemene rekening van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2020

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

TITEL I. - REKENING VOOR DE UITVOERING VAN DE BEGROTING

HOOFDSTUK 1 - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:

 1. decreet van 20 december 2011: het decreet van 20 december 2011 houdende de organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap ;

 2. decreten houdende de uitgavenbegroting voor 2020: het decreet van 18 december 2019 houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 en het decreet van 9 december 2020 houdende de aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020;

 3. decreten houdende de ontvangstenbegroting voor 2020: het decreet van 18 december 2019 houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 en het decreet van 9 december 2020 houdende de aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020.

  HOOFDSTUK 2. - Vastleggingen in verband met de uitvoering van de begroting

  Afdeling 1. - Vastleggingen ten laste van vastleggingskredieten

  Art. 2. De bij de decreten houdende de uitgavenbegroting voor 2020 toegekende vastleggingskredieten bedragen 11.701.387.000 euro. Dit bedrag wordt aangevuld met een bedrag van 32.295.012,18 euro dat de overschrijdingen dekt die zijn toegestaan op grond van artikel 7 van het decreet van 18 december 2019 houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2020.

  Art. 3. De uitgavenvastleggingen ten laste van de in artikel 2 van dit decreet bedoelde kredieten bedragen 11.528.752.418,75 euro. Dit bedrag omvat de overschrijdingen die zijn toegestaan krachtens artikel 7 van het decreet van 18 december 2019 houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2020, die 32.295.012,18 euro bedragen.

  Art. 4. De aan het eind van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten bedragen 204.929.593,43 euro. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 28, § 1, van het decreet van 20 december 2011 komt dit bedrag te vervallen.

  Afdeling 2. - Vastleggingen ten laste van de vastleggingsmiddelen op de begrotingsfondsen

  Art. 5. De vastleggingsmiddelen op de begrotingsfondsen uit de bij de decreten houdende de uitgavenbegroting 2020 geraamde begrotingsmiddelen bedragen 189.598.000,00 euro.

  Art. 6. De vastleggingsmiddelen die voor het jaar 2020...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT