19 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, artikel 3bis, ingevoegd bij de wet van 26 maart 1999 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 24 juli 2008 ;Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, volledig vervangen door het koninklijk besluit van 16 maart 2007 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 2007, 30 juni 2008, 24 december 2008, 22 december 2009, 28 september 2010, 29 december 2010, 21 december 2011, 20 december 2012, 26 december 2013, 8 januari 2015, 4 januari 2016, 20 januari 2017, 18 januari 2018, 30 juli 2018, 5 februari 2019, 26 januari 2020, 20 januari 2021, 29 januari 2022, 12 maart 2023 en 7 september 2023, inzonderheid op de artikelen 1, 7°, en 12 ;Gelet op het advies van het bijzonder beheerscomité 2 van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 5 oktober 2023 ;Gelet op het advies van het algemeen beheersorgaan van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 5 oktober 2023 ;Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2023 ;Gelet op adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 20 december 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerstelid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;Overwegende dat de adviesaanvraag, ingeschreven op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 75.161, van de rol werd afgevoerd op 21 december 2023; Op de voordracht van de Minister van Werk,Hebben Wij besloten en besluiten Wij :Artikel 1. Artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, volledig vervangen door het koninklijk besluit van 16 maart 2007 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 20 december 2007, 30 juni 2008, 24 december 2008, 22 december 2009, 28 september 2010, 29 december 2010, 21 december 2011, 20 december 2012, 26 december 2013, 8 januari 2015, 4 januari 2016, 20 januari 2017, 18 januari 2018, 30 juli 2018, 5 februari 2019, 26 januari 2020, 20 januari 2021, 29 januari 2022,12 maart 2023 et 7 september 2023, wordt vervangen als volgt :« Het bedrag van de in artikel 3bis, eerste lid, van de wet, bedoelde aan het Fonds te betalen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT