19 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties, wat betreft een aanvullende subsidie voor de kosten die verbonden zijn aan externe bijstand voor sociale huisvestingsmaatschappijen

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- artikel 48 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het decreet van 29 april 2011 en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2017.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies gegeven op 31 maart 2020;

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 20 april 2020.

- De Raad van State heeft advies 67.379/3 gegeven op 5 juni 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties worden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. De zin "In dit hoofdstuk wordt verstaan onder" wordt vervangen door de zin "In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 1/1 wordt verstaan onder";

 2. Er wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "6° agentschap Wonen-Vlaanderen: het agentschap dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen.".

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in het derde lid wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Wonen-Vlaanderen";

 4. het vierde lid wordt opgeheven.

  Art. 3. In artikel 4, vijfde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Wonen-Vlaanderen".

  Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 1/1, dat bestaat uit de artikelen 4/1 en 4/2, ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Hoofdstuk 1/1. Aanvullende subsidie voor de kosten die verbonden zijn aan externe bijstand voor een SHM

  Art. 4. /1. § 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten kunnen de kosten van de externe bijstand, die niet door de VMSW wordt geleverd, waarop een SHM met toepassing van artikel 48, eerste lid, 2°, van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT