19 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 218, Tessenderlo - Km 3.450, gelegen te Tessenderlo, ter hoogte van de kilometerpaal 2.274

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/99056/17-218 van 7 september 1999;

Overwegende dat op grond van artikel 16 van voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2011 alle ministeriële besluiten aangenomen krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen van rechtswege worden opgeheven tien jaar na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2011, zodat voormeld ministerieel besluit vanaf het verstrijken van bovengemelde termijn van tien jaar geen rechtsgelding meer heeft;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT