19 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2023-2028

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's, artikel 21;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 2015 tot uitvoering van de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's, artikel 23, § 1;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen van 29 november 2022 betreffende de voorstellen van Onze Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's met betrekking tot het voorzitterschap voor de zittijd 2023-2028;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de zittijd 2023-2028 worden tot voorzitter van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen benoemd en nemen er bij jaarlijkse toerbeurt in deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT