19 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars, artikel 31;

Gelet op de wet van 10 augustus 1960 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en van de bijlagen, ondertekend op 30 september 1957 te Genève;

Gelet op de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, artikel 12;

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, artikel 62, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 16 maart 1999 en artikel 65, ingevoegd bij de wet van 29 februari 1984, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 7 februari 2003 en 26 maart 2007;

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 3;

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996 en artikel 3, § 1;

Gelet op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, artikel 25, gewijzigd bij de wet van 24 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Overwegende dat de in dit besluit aangeduide ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer belast worden met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van goederen en personen over de weg;

Overwegende dat de aangestelde ambtenaren principieel belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op deze wetten en op hun uitvoeringsbesluiten door middel van processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, dat zij voor de uitvoering van hun controleopdrachten moeten kunnen toegang hebben tot de bewoonde lokalen van de vervoerders, arresten en vonnissen opvragen bij de parketten en griffies,overgaan tot inbeslagnemingen, het Strafregister raadplegen, en dat zij daartoe bekleed moeten zijn met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Met het opsporen en vaststellen bij processen-verbaal van de inbreuken op de voorschriften van :

-de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars;

- het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en de bijlagen ervan, ondertekend op 30 september 1957 te Genève;

- de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer;

- de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;

- de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT