19 DECEMBER 2021. - Wet betreffende de artsen-specialisten in opleiding en de artsen in opleiding (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de benaming en de samenstelling van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen

Art. 2. Het opschrift van het koninklijk besluit nr. 47 van 24 oktober 1967 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen, alsmede van de Gewestelijke Paritaire Commissies, wordt vervangen als volgt:

"Koninklijk besluit nr. 47 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen, alsmede van de Gewestelijke Paritaire Commissies."

Art. 3. In hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de woorden "Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen" en de woorden "Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen" telkens vervangen door de woorden "Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen";

 2. het woord "geneesheren" wordt telkens vervangen door het woord "artsen".

  Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. het woord "twaalf" wordt telkens vervangen door het woord "zestien";

 4. het artikel wordt aangevuld met een tweede en een derde lid, luidende:

  "Vier effectieve en vier plaatsvervangende leden als bedoeld in het eerste lid, b), vertegenwoordigen de artsen-specialisten in opleiding.

  Vier effectieve en vier plaatsvervangende leden als bedoeld in het eerste lid, c), vertegenwoordigen de universitaire ziekenhuizen."

  Art. 5. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "belanghebbende organisaties" vervangen door de woorden "representatieve beroepsverenigingen".

  Art. 6. In artikel 5...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT