19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 42.000 euro aan de Pro League en van 35.000 aan de KAA Gent Foundation

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 33 en 121 tot 124 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending der subsidies;

Gelet op de Financiewet van 22 december 2020 voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op de wet van 28 april 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op de wet van 2 april 2021 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op de wet van 27 juni 2021 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021;

Overwegende dat deze subsidies toelaten een antwoord te bieden aan problemen verbonden aan de veiligheid bij voetbalwedstrijden, meer bepaald aan de strijd tegen racisme en discriminatie en een aanzet geven aan meer `safety, security en service' in het voetbal;

Overwegende dat subsidiëring van deze projecten een bijdrage levert aan de algemene vraag van voetbalbonden, over supporters, tot overheden, tot meer veiligheid en respect op en naast de voetbalvelden;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2021;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele hervormingen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een facultatieve toelage van 42.000 euro wordt toegekend, onder voorbehoud van beschikbare kredieten, aan de Pro League, met zetel 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 145 en vertegenwoordigd door Pierre François, CEO van de Pro League.

Art. 2. Deze facultatieve toelage van 42.000 euro kan enkel gebruikt worden voor:

- het reactief vormingstraject van daders: aanpak van racistische en discriminerende spreekkoren bij professionele Franstalige voetbalclubs, in samenwerking met Kazerne Dossin;

- het proactief sensibiliseringstrajct voor clubmedewerkers: vormingsaanbod voor professionele Franstalige Belgische voetbalclubs, in samenwerking met Kazerne Dossin;

- online bescherming van de speler: opstart van een nationaal proactief traject voor professionele Belgische voetbalclubs inzake `online haatspraak'.

Art. 3. Een facultatieve toelage van 35.000 euro wordt toegekend, onder voorbehoud van beschikbare kredieten, aan de vzw Voetbal in de Stad, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT