19 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de fsma ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 56, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Gelet op het voorstel van de Raad van Toezicht van de FSMA van 5 oktober 2021, gedaan op voorstel van het Directiecomité van de FSMA en met toepassing van artikel 48, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna "het koninklijk besluit van 17 mei 2012") moet worden gewijzigd;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 17 mei 2012 de terugbetaling van het werkingsoverschot aan de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, de bemiddelaars in hypothecair krediet en de kredietgevers in hypothecair krediet die de activiteit van bemiddeling in hypothecair krediet verrichten, de bemiddelaars in consumentenkrediet en de kredietgevers in consumentenkrediet die de activiteit van bemiddeling in consumentenkrediet verrichten, thans niet toelaat;

Overwegende dat artikel 23, § 1, van het koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA moet worden gewijzigd om een terugbetaling van het werkingsoverschot aan die tussenpersonen mogelijk te maken, gelet op het feit dat de technische obstakels zijn weggewerkt die zo'n terugbetaling aan die aanzienlijke categorie van entiteiten onder toezicht in de weg stonden;

Overwegende dat het koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA zo snel mogelijk zou moeten worden gewijzigd om het onverwijld mogelijk te maken dat de tussenpersonen in aanmerking komen voor de terugbetaling van het eventuele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT