18 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2022 houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank

De Minister van Justitie,

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 196bis, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2006 en gewijzigd bij de wetten van 6 januari 2014 en van 4 mei 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de examens met het oog op de werving van assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2022 houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 januari 2022 houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT