18 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot bepaling van de modaliteiten van de vereenvoudigde administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, artikel 62 ingevoegd bij hoofdstuk II van de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij wet van 19 maart 2014 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot bepaling van de modaliteiten van de vereenvoudigde administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 15 december 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen de termijn van een maand die op 19 januari 2024 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de gestelde termijn;

Gelet op artikel 84, § 5 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage I van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot bepaling van de modaliteiten van de vereenvoudigde administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, vervangen bij koninklijk besluit van 20 mei 2022 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de Nederlandse tekst van tabel 5 wordt tussen de lijn

    5.2.1.10 Niet-naleving van de bepalingen m.b.t. de richtinggevende pijlen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT