17 MAART 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2024.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023

Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers (Overeenkomst geregistreerd op 28 juni 2023 onder het nummer 180392/CO/145)

Preambule

Betreft de aanpassing van de lonen vanaf 1 juli 2023 in uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2022.

Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitsluiting van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen, en op hun als arbeider of arbeidster tewerkgesteld gelegenheidspersoneel zoals bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

§ 2. Met de term "werknemers" worden de arbeiders bedoeld zonder onderscheid naar gender.

Lonen

Art. 2. § 1. Het minimum uurloon van de in artikel 1 genoemde gelegenheidswerknemers wordt vanaf 1 juli 2023 verhoogd tot het niveau van het minimum uurloon van de vaste werknemer en bedraagt :

Bloementeelt (145.01)Floriculture (145.01) 12,32 EUR Bosboomkwekerij (145.02)Sylviculture (145.02) 13,42 EUR Boomkwekerij (145.03)Pépinières (145.03) 13,52 EUR Fruitteelt (145.05)Fruiticulture (145.05) 12,41 EUR FruitsorteerbedrijvenEntreprises de triage...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT