17 DECEMBER 2023. - Koninklijk Besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van € 5.000.000 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van bijakte n° 15 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op Wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, en inzonderheid op artikel 1.01.5;Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124 ;Gelet op het Samenwerkingsakkoord Beliris van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte n° 15;Gelet op het feit dat de Directie Vervoersinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer belast is met de studie, de uitvoering en de controle van deze initiatieven.Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole;Overwegende dat het begrotingsprogramma van de huidige bijakte n° 15 van 09 mei 2023 bij het Samenwerkingsakkoord Beliris in zijn hoofdstuk 3 -CULTUUR - SPORT - PATRIMONIUM, een bijkomend bedrag voorziet van € 9.174.392,74 EUR voor het project "3.32 - Abdij van Vorst (tuinen inbegrepen)".Overwegende dat Beliris het integrale bedrag van € 9.174.392,74 EUR over meerdere begrotingsjaren wil spreiden.Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 30 november 2023 ;Op de voordracht van de Onze Minister van Pensioenen, en Sociale Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris.Hebben Wij besloten en besluiten Wij :Artikel 1. § 1. Een facultatieve subsidie van vijf miljoen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT