17 DECEMBER 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Gelet op artikel 166, § 2 van de Grondwet;

Gelet op artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, zoals gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op artikel 4, § 2quater, 1° van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, zoals gewijzigd door de wet van 6 januari 2014;

Gelet op artikel 11 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, zoals vervangen door de wet van 7 december 1998;

Gelet op de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, artikel 4, § 2;

Gelet op het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie dat in artikel 1 deze epidemische noodsituatie uitvaardigt tot en met 28 januari 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 november 2021 en door het koninklijk besluit van 4 december 2021;

Overwegende dat gelet op de beheersing van de gezondheidscrisis ingevolge COVID de druk op ons ziekenhuizensysteem extreem hoog is (zo wordt bijvoorbeeld ongeveer 40 % van de bedden voor intensieve zorgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingenomen door COVID-patiënten);

Overwegende dat elk jaar tijdens de feestdagen het toegenomen gebruik van vuurwerk leidt tot talloze ongevallen waardoor er een groter beroep moet worden gedaan op de spoeddiensten van de ziekenhuizen en de zwaarste gevallen zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden;

Dat een overheid vanuit een normale voorzichtigheid en plichtsbewustzijn alle vereiste maatregelen dient te nemen om zoveel als mogelijk te voorkomen dat de reeds bestaande druk op het ziekenhuizensysteem nog verder toeneemt, zeker wanneer dit kampt met personeelstekort en reeds lang op volle toeren draait;

Dat dit personeelstekort waarschijnlijk nog zal toenemen tijdens het eindejaarsverlof;

Overwegende dat de overheid vindt dat het essentieel is om het gezondheidszorgsysteem en de ziekenhuisinfrastructuur te vrijwaren, niet alleen om patiënten met COVID-19 op te vangen, maar ook om ervoor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT