16 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit betreffende de retributies inzake identificatie en registratie van dieren. - Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 oktober 2023 betreffende de retributies inzake identificatie en registratie van dieren (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2023, err. van 7 december 2023).

Deze vertaling is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT