16 JUNI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep tegen de beslissingen tot weigering van toekenning van het getuigschrift basisstudie aan het einde van het lager onderwijs

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de leerresultaten in het leerplichtonderwijs, artikel 31, § 2;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 betreffende de organisatie en de werking van de Raad van Beroep tegen de beslissingen tot weigering van toekenning van het getuigschrift basisstudie aan het einde van het lager onderwijs;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep tegen de beslissingen tot weigering van toekenning van het getuigschrift basisstudie aan het einde van het lager onderwijs;

Gelet op de voordracht van de sturingscommissie in haar vergadering van 22 april 2022;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De raad van beroep tegen de beslissingen tot weigering van toekenning van het getuigschrift basisstudie aan het einde van het lager onderwijs is samengesteld uit:

 1. zeven werkende leden, directeurs van inrichtingen voor lager of basisonderwijs die hun ambt uitoefenen of die niet meer hun ambt uitvoeren sinds minder dan vijf jaar:

  - De heer Bernard KEMPINAIRE;

  - Mevrouw Brigitte LANGLOIS;

  - Mevrouw Florence BERTRAND;

  - Mevrouw Nathalie CAMPION;

  - De heer Denis VANDEPUTTE;

  - De heer Nicolas RICHELLE;

  - Mevrouw Hélène GUTT;

 2. zeven plaatsvervangende leden, directeurs van inrichtingen voor lager of basisonderwijs die hun ambt uitoefenen of die niet meer hun ambt uitvoeren sinds minder dan vijf jaar:

  - De heer Bernard LEYDER;

  - Mevrouw Myriam WALLAERT;

  - De heer Marc FRANÇOIS;

  - De heer Sébastien GIRAUD;

  - Mevrouw Sandra FLOHIMONT;

  - Mevrouw Nathalie SCARDINA;

  - Niet toegewezen;

 3. een voorzitter, aangewezen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT