15 MAART 2018. - Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 6, § 1, IV, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Het is van toepassing op de woninghuurovereenkomsten bepaald in artikel 2, 1°.

Art. 2. In de zin van dit decreet wordt verstaan onder :

 1. woninghuurovereenkomst, hierna "huurovereenkomst" genoemd: de huurovereenkomst betreffende een roerend of onroerend goed of een gedeelte ervan bestemd om als woning te dienen, met uitsluiting van toeristische logies in de zin van het Waalse Toerismewetboek;

 2. medehuurovereenkomst: de huur van eenzelfde woning door meerdere medehuurders die een medehuurpact ondertekend hebben uiterlijk op de ondertekening van het huurcontract en waarvan de datum van ondertekening in het huurcontract wordt vermeld. Bedoelde medehuurovereenkomst wordt formeel vastgelegd door het sluiten van één contract tussen de medehuurders en de verhuurder. De verhuurde woning bevat minstens een woonkamer of een voor alle medehuurders gemeenschappelijk sanitair lokaal;

 3. de medehuurder: de huurder die de medehuurovereenkomst heeft ondertekend. Twee personen die een echtpaar vormen of twee wettelijke samenwoners mogen niet onder elkaar medehuurders zijn. Het echtpaar of de wettelijke samenwoners mogen nochtans één van de huurders vormen in een medehuurovereenkomst;

 4. medehuurpact: de overeenkomst gesloten tussen de medehuurders die hun wederzijdse rechten en verplichtingen bepaalt;

 5. studentenwoninghuurovereenkomst: de woninghuurovereenkomst betreffende de huur van een goed, door of voor rekening van een student, in het kader van de voltooiing van zijn studies en onder de voorwaarden van hoofdstuk 5;

 6. student: de persoon die regelmatig ingeschreven is en zijn studies volgt in een instelling van het secundair of hoger onderwijs voor zover deze student het bewijs van zijn inschrijving levert in de vormen en binnen de termijnen vastgelegd door artikel 79, § 2;

 7. studies in een instelling van het secundair onderwijs: de studies verstrekt binnen inrichtingen van het secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd in de vorm van een gewoon of gespecialiseerd onderwijs in de zin van het decreet van 24 juli1997dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

 8. studies in een inrichting van het hoger onderwijs: de studies van eerste, tweede of derde cyclus verstrekt binnen inrichtingen van het hoger onderwijs bedoeld in de artikelen 10 tot 13 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies.

  HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen betreffende de woninghuurovereenkomsten

  Afdeling 1. - Essentiële onderdelen van het huurcontract

  Art. 3. § 1. Van elke huurovereenkomst moet een geschrift worden opgesteld.

  Het geschrift bevat minstens:

 9. de identiteit van alle contracterende partijen, namelijk:

  1. voor de natuurlijke personen, hun naam en twee eerste voornamen, hun woonplaats, geboortedatum en -plaats;

  2. voor de rechtspersonen, hun vennootschapsnaam en hun ondernemingsnummer bedoeld in artikel III, 17°, van het Wetboek van economisch recht; indien ze het bovenvermelde identificatienummer niet gekregen hebben, wordt dit nummer vervangen door de maatschappelijke zetel;

 10. de ingangsdatum;

 11. de duur van de huurovereenkomst;

 12. het soort huurovereenkomst;

 13. de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de verhuur zijn;

 14. het bedrag van de huurprijs, last exclusief;

 15. het bedrag en de aard van de eventuele gemeenschappelijke lasten;

 16. het bedrag en de aard van de privatieve lasten indien ze forfaitair zijn;

 17. de aanwijzing van het forfaitair of provisioneel karakter van de eventuele privatieve en gemeenschappelijke lasten;

 18. in collectieve woongebouwen, indien het bedrag van de lasten niet forfaitair is, de wijze van berekening van de lasten en de verrichte verdeling;

 19. de vermelding van het bestaan van individuele of gemeenschappelijke meters;.

 20. de datum van het laatste EPB-attest wanneer het vereist wordt bij het decreet van 28 november 2013 decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen alsook prestatie-index toegekend aan het verhuurde goed.

  Indien aan een partij bij een dergelijke akte nog geen ondernemingsnummer is toegekend, bevestigt die partij, wat punt 1°, b) betreft, dit in de akte of in een ondertekende aanvullende verklaring onderaan de akte.

  De partij die haar verplichting tot identificatie met het in het tweede lid beoogde nummer niet nakomt, draagt alle gevolgen van het gebrek aan registratie van de huurovereenkomst.

  § 2. De Regering stelt een bijlage op voor elke type huurovereenkomsten, die een synthetische en pedagogische uitleg van de wettelijke bepalingen betreffende de volgende elementen omvat :

  - de bepalingen inzake de gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid; een uitleg over de aard van een dwingende regel;

  - de bepalingen betreffende de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie en de kosteloosheid van de registratie;

  - de duur van de huurovereenkomst;

  - de mogelijkheden om de huurprijs te herzien, de indexering, de lasten;

  - de regels opgesteld inzake de huurherstellingen; de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen en de erbij horende bepalingen;

  - de bepalingen in verband met de verandering van eigenaar; de mogelijkheden voor de partijen om bijgestaan te kunnen worden bij een geschil. Deze bijlage zal verplichtend bij de huurovereenkomst worden gevoegd.

  § 2. De meest gerede contracterende partij kan, bij gebreke van uitvoering binnen acht dagen na een ingebrekestelling die betekend wordt bij een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, de andere partij in voorkomend geval via gerechtelijke weg verplichten om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, te vervolledigen of te ondertekenen overeenkomstig paragraaf 1 en indien nodig verzoeken dat het vonnis de waarde zou hebben van een schriftelijke huurovereenkomst.

  De bevoegdheid van de rechter wordt beperkt door het voorafgaandelijk bestaan van een mondeling contract tussen de partijen.

  § 3. De Regering stelt een standaardmodel van een huurcontract ten indicatieve titel vast.

  § 5. De § § 1 en 3 zijn van dwingend recht.

  Art. 4. Indien een huurovereenkomst die zonder geschrift is aangegaan, nog op generlei wijze is ten uitvoer gebracht, en een van de partijen die ontkent, kan het bewijs door getuigen niet worden toegelaten, hoe gering de huurovereenkomstprijs ook is, en hoewel men aanvoert dat er handgeld is gegeven.

  Alleen de eed kan worden opgedragen aan hem die de huurovereenkomst ontkent.

  Afdeling 2. - Openbare mededeling

  Art. 5. § 1. Onverminderd de artikelen 34, § 4, en 36 van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen en de sancties die gebonden zijn aan de schending van die bepalingen, bevat elke openbare of officiële mededeling minstens de volgende gegevens :

 21. het bedrag van de huurprijs, last exclusief;

 22. het forfaitair of provisioneel karakter van de eventuele privatieve en gemeenschappelijke lasten;

 23. het bedrag en de aard van de eventuele gemeenschappelijke lasten;

 24. het bedrag en de aard van de privatieve lasten indien ze forfaitair zijn.

  § 2. In geval van niet-naleving door de verhuurder of dienst lasthebber van de in § 1 bedoelde verplichtingen, kan een administratieve boete tussen 50 en 200 euro opgelegd worden.

  De gemeenten kunnen, als gedecentraliseerde overheden, de niet-naleving van dit artikel vaststellen, vervolgen en bestraffen. De gemeente waar het goed is gelegen, is daarvoor bevoegd. Die niet-naleving wordt vastgesteld, vervolgd en bestraft volgens de vormen, termijnen en procedures waarin voorzien in de artikelen 6, 7, 20, 21, § § 1 en 3, 25, 26, § § 1 en 3, 27, eerste en vierde lid, 30, 31, 33, eerste lid, 43 en 44, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

  Afdeling 3. - Rechten en verplichtingen van de verhuurder

  Art. 6. De verhuurder kiest de huurder vrij en zonder discriminatie in de zin van het decreet van 6 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

  De verhuurder kan, met het oog op het opstellen en sluiten van het huurcontract, de volgende algemene gegevens, en in voorkomend geval, de desbetreffende bewijsstukken bij de kandidaat-huurder inwinnen :

 25. de naam en voornaam van de kandidaat-huurder(s);

 26. een communicatiemiddel met de kandidaat-huurder;

 27. het adres van de kandidaat;

 28. de geboortedatum of, in voorkomend geval, een bewijs van zijn bekwaamheid om te contracteren;

 29. de samenstelling van het gezin;

 30. de burgerlijke stand van de huurder indien hij getrouwd of wettelijke samenwoner is;

 31. het bedrag van de financiële middelen waarover de kandidaat- huurder beschikt;

 32. het bewijs van de betaling van de laatste drie huurprijzen.

  De verhuurder mag geen andere gegevens eisen, tenzij ze een rechtmatig doel heeft en de aanvraag om serieuze redenen in verhouding tot de nagestreefde doestelling wordt gerechtvaardigd.

  Het derde lid is van toepassing onverminderd voor de vastgoedbeheerders om de inlichtingen in te winnen die nodig zijn voor de uitoefening van hun opdrachten bepaald in het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.

  Dat artikel is van openbare orde.

  Art. 7. De verhuurder :

 33. levert het verhuurde goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud aan de huurder;

 34. onderhoudt dat goed in zodanige staat dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is en moet daaraan alle herstellingen doen, die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de huurder;

 35. laat de huurder het rustig genot daarvan hebben;

 36. verandert de gedaante van het verhuurde goed niet.

  Art. 8. De herstellingen die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT