15 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In het Mestdecreet van 22 december 2006, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2021, wordt hoofdstuk VI, afdeling III, die bestaat uit artikel 35 tot en met 37, opgeheven.

Art. 3. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2021, wordt hoofdstuk X opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

"Hoofdstuk X. Organisatorische bepalingen".

Art. 4. In hoofdstuk X van hetzelfde decreet, opnieuw ingevoegd bij artikel 3, wordt artikel 45 opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

"Art. 45. De Vlaamse Regering kan een of meer commissies oprichten die onderzoek doen naar en advies geven over duurzame teelt- en bemestingspraktijken, en over aangelegenheden die betrekking hebben op omgevingseffecten, met inbegrip van emissies, ruimtelijke effecten en effecten op het klimaat en de biodiversiteit, die veroorzaakt worden door agrarische of para-agrarische activiteiten, zoals het houden van dieren, het telen van planten en de productie, het gebruik, de bewerking, de verwerking, de opslag en het transport van meststoffen. Die aangelegenheden omvatten onder meer methodes, technieken en andere maatregelen om omgevingseffecten te vermijden, te beperken of te verhelpen.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen over de taken, de werking, de samenstelling, de presentiegelden en in voorkomend geval de vergoedingen voor externe leden van de commissie of commissies, vermeld in het eerste lid.".

Art. 5. Aan artikel 84 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019, worden een paragraaf 28 en 29 toegevoegd, die luiden als volgt:

" § 28. De nutriëntenemissierechten-MVW waarover landbouwers op 2 maart 2022 beschikken, blijven behouden en worden beoordeeld en in voorkomend geval geannuleerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 35, 36 en 37 en de uitvoeringsbesluiten ervan, zoals die van kracht zijn op 1 januari 2022.

§ 29. In afwijking van artikel 35, 36 en 37 en de uitvoeringsbesluiten ervan, zoals die van kracht zijn op 1 januari 2022, en in afwijking van paragraaf 28 worden de nutriëntenemissierechten-MVW die geannuleerd zouden worden omdat het bedrijf niet voldoende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT