15 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2ter, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en vervangen door de wet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten, artikel 18;

Gelet op het voorstellen van de Technische raad voor radio-isotopen gedaan op 10 en 23 september 2020;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 en 29 september 2020;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting van 28 september 2020 en 7 oktober 2020;

Gelet op de notificaties aan de aanvrager op 22 december 2020;

Gelet op het advies nr. 68.693/2 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT