15 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de administratieve-, begrotings- en beheerscontrole;

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de wet van 3 juli 2022 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Overwegende dat op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 een provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van vijf miljoen honderd achtenzeventigduizend euro (5.178.000 EUR) in vastlegging en vijf miljoen honderd achtenzeventigduizend euro (5.178.000 EUR) in vereffening, om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de Magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën en andere overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken;

Gelet op de gunstige adviezen van de Inspectie van Financiën gegeven op 03/10/2022, 07/11/2022 en op 21 november 2022;

Gelet op het akkoord gegeven door de Staatssecretaris voor Begroting op 29 november 2022;

Op de voordracht van Onze Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT