15 DECEMBER 2021. - Besluit van de secretaris-generaal tot erkenning als begeleider arbeidsmatige activiteiten vanaf 1 januari 2022

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten, inzonderheid de artikelen 46, 47 en 48.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- de aanvraag om als begeleider arbeidsmatige activiteiten erkend te worden;

- de vaststelling dat de organisatie die vermeld is in artikel 1 voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2006, 19 januari 2007, 19 juli 2007, 18 juli 2008, 24 september 2010, 30 januari 2015 en 10 mei 2019, 31 december 2019, 18 december 2020 en 3 september 2021, artikel 13, 5° en artikel 14;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020, 11 december 2020, 20 november 2020, 7 mei 2021 en 3 september 2021;

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT:

Artikel 1. De volgende organisatie wordt erkend als begeleider arbeidsmatige activiteiten, zoals bedoeld in artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten :

HCO-nummer Voorziening Ondernemingsnummer 204189 M-PLUS 0465.329.388

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2022 en wordt toegekend voor een periode van vijf jaar zoals vermeld in artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.

Art. 3. De begeleider arbeidsmatige activiteiten voert de opdrachten uit zoals vermeld in artikel 47 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT