14 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de wijziging van de loonbarema's B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2, K1 en de toekenning van een eenmalige premie (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de wijziging van de loonbarema's B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2, K1 en de toekenning van een eenmalige premie.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins-

en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021

Wijziging van de loonbarema's B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2, K1 en toekenning van een eenmalige premie (Overeenkomst geregistreerd op 26 april 2022 onder het nummer 172232/CO/318.02)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de diensten voor gezinszorg (gezins- en bejaardenhulp) van de Vlaamse Gemeenschap, voor zover ze verloond worden volgens barema B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2 of K1.

Art. 2. De barema's B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2 en K1 opgenomen in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021 betreffende de loonvoorwaarden in de gezinszorg ter uitvoering van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector 2021-2025 (registratienummer 165178, registratiedatum 7 juni 2021) worden met ingang van 1 december 2021 vervangen door de barema's in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3. § 1. De werknemers die op 1 december 2021 in dienst zijn van een dienst voor gezinszorg en in de referteperiode van 1 maart 2021 tot 30 november 2021 in deze dienst arbeidsprestaties hebben geleverd waarvoor ze verloond zijn conform het barema B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2 of K1 hebben in december 2021 recht op een eenmalige premie. Deze premie wordt uitbetaald uiterlijk 28 februari 2022.

§ 2. De hoogte van de premie bedoeld in § 1 is gelijk aan tien keer het positieve verschil tussen het baremieke bruto maandloon van toepassing op de werknemer in december 2021 en het baremieke bruto maandloon van november 2021 bij dezelfde baremieke anciënniteit, evenwel vermenigvuldigd met een breuk bepaald door de tewerkstelling in de referteperiode.

§ 3. De breuk bedoeld in § 2 bestaat uit de teller met het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde uren van de betrokken werknemer in de referteperiode en de noemer gelijk aan het normaal aantal arbeids- en gelijkgestelde uren voor een voltijdse werknemer, te weten 1497 (voltijdse tewerkstelling in de referteperiode aan 38 uur/week).

§ 4. De gelijkgestelde uren bedoeld in § 3 zijn die uren waarbij geen prestaties zijn geleverd maar waarvoor toch 100 pct. van het brutoloon is betaald.

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT