14 OKTOBER 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming en het decreet van 14 maart 2019 betreffende de opvang, in een 'Centre communautaire' (Gemeenschappelijk centrum), van uithandengegeven jongeren

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK 1. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

Artikel 1. In artikel 2 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming worden de punten 24° /1 en 28° /1 ingevoegd, als volgt:

"24° /1 orde: de toestand van eerbiediging van de gedragsregels die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming of de handhaving van het gemeenschapsleven binnen de openbare instelling;

28° /1 veiligheid: interne veiligheid, opgevat als de staat van behoud van de fysieke integriteit van personen binnen de openbare instelling en de afwezigheid van gevaar voor beschadiging, vernietiging of onrechtmatige verwijdering van roerende of onroerende goederen, en externe veiligheid, opgevat als de staat van bescherming van de samenleving door de instandhouding van jongeren in de openbare instelling en de voorkoming van strafbare feiten die van binnenuit de openbare instelling zouden kunnen worden gepleegd.".

Art. 2. In boek V, titel II, hoofdstuk 3, van hetzelfde decreet wordt een afdeling 2/1, met als opschrift "Mededeling van beslissingen" ingevoegd.

Art. 3. In afdeling 2/1, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 64/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Artikel 64/1. Beslissingen die krachtens dit decreet ten aanzien van de jongere worden genomen en die betrekking hebben op sancties en ordemaatregelen of veiligheidsmaatregelen waaraan hij is onderworpen, worden hem onverwijld mondeling en schriftelijk in een toegankelijke taal meegedeeld.

Indien de jongere de Franse taal niet machtig is, worden alle redelijke middelen aangewend om hem in staat te stellen de beslissing en de motivering ervan te begrijpen.

De in lid 1 bedoelde beslissingen worden ook onverwijld meegedeeld aan de personen die het ouderlijk gezag over de jongere uitoefenen en aan zijn advocaat.

Informatie over ziekte, letsel of overlijden van de jongere wordt, met instemming van de jongere, onverwijld meegedeeld aan de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen en aan zijn advocaat.

Art. 4. In boek V, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 4, van hetzelfde decreet wordt een artikel 67/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 67/1. Indien de handhaving van de orde of de veiligheid in gevaar komt, kan de directeur van de openbare instelling een bezoeker de toegang verbieden, doch slechts voor het volgende geplande bezoek, of de voortdurende aanwezigheid van een personeelslid verplicht stellen in de ruimte waar het bezoek plaatsvindt. De directeur neemt een met redenen omkleed besluit dat hij volgens de procedures van artikel 64/1 mededeelt.".

Art. 5. In Boek V, Titel 2, Hoofdstuk 3 van hetzelfde decreet wordt een afdeling 5/1 ingevoegd, met als opschrift "Rechtstreekse dwangmaatregelen".

Art. 6. In afdeling 5/1, ingevoegd bij artikel 5, wordt een artikel 68/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 68/1. Onder rechtstreekse dwang wordt verstaan het gebruik van fysieke dwang op een persoon zonder gebruik te maken van materiële of mechanische hulpmiddelen of instrumenten die de bewegingsvrijheid beperken.

Rechtstreekse dwang mag alleen in uiterste noodzaak op de jongere worden toegepast, als laatste redmiddel, bij zelfverdediging, in geval van poging tot ontsnapping of fysiek verzet tegen een wettig bevel, in geval van onmiddellijk gevaar voor zelfbeschadiging, schade aan anderen of aanzienlijke materiële schade.

De intensiteit van de kracht moet tot het noodzakelijke minimum worden beperkt en het dwangmiddel moet zo kort als nodig worden gebruikt.

In afwachting van het optreden van de politie kan onder dezelfde voorwaarden rechtstreekse dwang worden toegepast op andere personen dan jongeren, wanneer zij trachten uit te breken uit een openbare instelling, deze illegaal betreden of er verblijven zonder toestemming.

Art. 7. In afdeling 5/1, ingevoegd bij artikel 5, wordt een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT