14 JUNI 2022. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van een Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2021 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap, artikel 3;

Op voordracht van de Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Eervol ontslag uit haar mandaat als lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap wordt verleend aan mevrouw POULUSSEN, Charlotte.

Art. 2. Mevrouw VAN DEN BOSSCHE, Lieve, wordt benoemd tot lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT