14 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 86, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 december 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 23 december 2020;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de COVID-19-pandemie;

Gelet op het feit dat de maatregel die bepaalt dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelend arts, reeds is geschorst geweest wegens de COVID-19-pandemie tijdens de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 (krachtens de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid) en vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (krachtens artikel 2 van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie);

Gelet op het feit dat vele huisartsen en specialisten tijdens de huidige buitengewone gezondheidscrisis nog steeds veel werk hebben en een medische raadpleging niet steeds mogelijk is op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid;

Gelet op het feit dat deze maatregel tot doel heeft om de adviserend arts van de verzekeringsinstelling de mogelijkheid te geven om de arbeidsongeschiktheid van de zelfstandige, in voorkomend geval, vanaf de eerste dag van de periode van arbeidsongeschiktheid zoals bepaald door de behandelend arts te erkennen wanneer deze zelfstandige zijn behandelend arts niet op de eerste dag van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT