13 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van meerdere formulieren die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op :

-het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18, tweede lid, artikel 37, tweede lid, en artikel 108;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 15, § 1 en § 2, gewijzigd bij het besluit van 9 maart 2018, artikel 97, § 1, gewijzigd bij het besluit van 9 maart 2018, artikel 98, artikel 100, 133, en 136, § 1.

Vormvereisten

Er zijn geen te vervullen vormvereisten. Het besluit heeft geen budgettaire weerslag.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT :

Artikel 1. In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in vraag 3.3. wordt de antwoordmogelijkheid

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 2. vraag 8.10. wordt opgeheven.

  Art. 2. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. in addendum B25 worden in vraag 1 de volgende zinnen opgeheven : "U kunt ook een afdruk van het CIW instrument inzake de gewestelijke stedenbouwkundige verordening bij uw aanvraag voegen als addendum B25. U moet dan onderstaande vragen niet invullen.";

 4. in addendum B25 wordt de tekst bij vraag 2 opgeheven;

 5. het addendum B29 wordt vervangen door het addendum B29, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit;

 6. een addendum F1 wordt toegevoegd, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit;

 7. het addendum Q1 wordt vervangen door het addendum Q1, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit;

 8. in addendum R9 wordt vraag 5 vervangen door wat volgt :

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 9. het addendum R17.2 wordt vervangen door het addendum R17.2, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit;

 10. het addendum R53 wordt vervangen door het addendum R53, zoals opgenomen in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit.

  Art. 3. Bijlage 5 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017, wordt vervangen door bijlage 2, gevoegd bij dit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT