13 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid voor de erkenningscyclus 2020-2024

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Leefmilieu,

Gelet op de wet van 23 mei 2018 houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2019 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid, artikelen 2 en 5;

Gelet op het positief advies van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gegeven op 15 april 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 07 mei 2020;

Overwegende dat de organisaties hun kandidatuur hebben ingediend overeenkomstig artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 12 mei 2019 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid en dat zij aan de voorwaarden bepaald in artikel 3 van dit besluit voldoen,

Besluit :

Artikel 1. § 1. De volgende verenigingen zonder winstoogmerk worden erkend als koepels van niet-gouvernementele...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT