13 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

VERSLAG AAN DE KONINGSire,Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen beoogt de loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt aantrekkelijker te maken en de openbare werkgever concurrentiëler te maken op de arbeidsmarkt. Een aantal van de bepalingen van het koninklijk besluit passen eveneens binnen de algemene context van het behalen van duurzame maatschappelijke uitdagingen.De voorgestelde maatregel geeft de personeelsleden van de federale openbaar ambt zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende sommige maatregelen inzake openbaar ambt de mogelijkheid om om een fiets te leasen dankzij een theoretisch budget dat op de eindejaarstoelage gebaserd is. De creatie van het door het koninklijk besluit ingevoerde duurzame maatschappelijke voordeel berust op een gecombineerde lezing van artikelen 1 en 2 in die zin dat ze in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 invoegen:- een nieuw artikel 17bis in Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling 1, Onderafdeling 2: eindejaarstoelage en- een nieuwe Titel IIIbis: "Overige voordelen", Afdeling I: fietsleasing.Meer bepaald biedt artikel 1 van het koninklijk besluit het personeelslid de mogelijkheid om te kiezen voor de volledige of gedeeltelijke omzetting van de eindejaarstoelage in een theoretisch budget dat toegang geeft tot duurzame maatschappelijke voordelen.De omzetting van het theoretisch budget in een mogelijkheid tot fietsleasing is voorzien door artikel 2 van het koninklijk besluit. Dit is het eerste duurzame maatschappelijke voordeel dat wordt ingevoerd voor het personeelslid van het federaal openbaar ambt.Onverminderd de reglementaire bepalingen die specifiek zijn voor hem en het principe van niet-cumulatie van vergoedingen voor dezelfde kosten heeft de mandaathouder eveneens de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het duurzame maatschappelijke voordeel van de fietsleasing dat door het koninklijk besluit wordt ingevoerd, aangezien hij ab initio de bepalingen betreffende de eindejaarstoelage geniet.Met andere woorden, de mandaathouder kan van dit voordeel profiteren zolang hij het niet via zijn mobiliteitsbudget geniet.Concreet moet het personeelslid, om toegang te krijgen tot dit duurzame maatschappelijke voordeel, eerst:- op een duidelijke en nauwkeurige wijze kiezen voor de opbouw van het theoretische budget dat gevormd wordt op basis van de prestaties die hij verricht tijdens de referentieperiodes die dienen voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT