13 DECEMBER 2023. - Decreet tot wijziging van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie en tot opheffing van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:Artikel 1. Dit decreet zet de volgende richtlijnen gedeeltelijk om:1° Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de effecten van bepaalde plannen en programma's op het leefmilieu;2° Richtlijn 2011/92/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 13 december 2011 betreffende de beoordeling van de effecten van bepaalde plannen en programma's op het leefmilieu;3° Richtlijn (EU) 2012/18 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad.TITEL I. - Wijzigingen van het Wetboek van Ruimtelijke OntwikkelingHOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in Boek I van het Wetboek van Ruimtelijke OntwikkelingArt. 2. In artikel D.I.1, § 1, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling worden volgende wijzigingen ingevoerd:1° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "met inachtneming van ruimteoptimalisatie";2° tussen de leden 2 en 3 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt:"Ruimteoptimalisatie beoogt de maximale vrijwaring van de bodems en een efficiënt en samenhangend gebruik van de grond door de bebouwing. Ze omvat ook de strijd tegen stadsuitbreiding.";3° in het voormalige derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "Deze ontwikkeling" vervangen door de woorden "De duuurzame en aantrekkelijke ontwikkeling van het erfgoed".Art. 3. In artikel D.I.2 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende de wijzigingen aangebracht:1° in paragraaf 1, lid 1, wordt er een punt 3° ingevoegd, luidend als volgt:"3° een monitoringsrapport dat de ontwikkeling beschrijft op het vlak van stadsuitbreiding, artificiëring en beschikbaarheden inzake grond, in het licht van de doelstellingen en richtlijnen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan.";2° in paragraaf 2 worden de woorden "en hun vertaling in de Duitse taal zijn een taak" vervangen door de woorden "is een taak".Art. 4. In artikel D.I.3 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het Operationeel Directoraat-Generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie van de Waalse Overheidsdienst, hierna "DGO4" vervangen door de woorden "de Administratie Stedenbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling", hierna "administratie" genoemd".Art. 5. In artikel D.I.4, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 20 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° in het eerste lid wordt 4° opgeheven;2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:"De Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" brengt advies uit binnen de vijfenveertig dagen na de zending van de aanvraag.".Art. 6. In artikel D.I.5 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende de wijzigingen aangebracht:1° in het eerste lid, wordt de woorden "uit 24 gewone leden" vervangen door de woorden "uit 36 gewone leden";2° in het eerste lid, 1°, wordt het woord "acht" vervangen door het woord "twaalf";3° in het derde lid, 1°, worden de woorden ""Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië)" vervangen door de woorden "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië);4° in het eerste lid,2°, wordt het woord "zestien" vervangen door het woord "vierentwintig", worden de woorden "twee vertegenwoordigers van de lokale besturen" vervangen door de woorden "drie vertegenwoordigers van de lokale besturen", worden de woorden "twee vertegenwoordigers van de milieuorganisaties" vervangen door de woorden "drie vertegenwoordigers van de milieuorganisaties", worden de woorden "één vertegenwoordiger uit de stadsontwikkeling" vervangen door de woorden "twee vertegenwoordigers uit de stadsontwikkeling", worden de woorden "één vertegenwoordiger van de stedenbouwkundigenverenigingen, twee vertegenwoordigers van de architectenverenigingen" vervangen door de woorden "twee vertegenwoordigers van de stedenbouwkundigenverenigingen, drie vertegenwoordigers van de architectenverenigingen" en worden de woorden ", één vertegenwoordiger van de "Conférence permanente du développement territorial" (Permanente conferentie van de ruimtelijke ontwikkeling)" vervangen door de woorden ", twee vertegenwoordigers van de "Conférence permanente du développement territorial" (Permanente conferentie van de ruimtelijke ontwikkeling)";5° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden ", één vertegenwoordiger van de Federatie voor de handel en diensten, één vertegenwoordiger van een vereniging voor consumentenbescherming erkend overeenkomstig artikel XVII.39, 2°, van het Wetboek van economisch recht".";6° in het tweede lid wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie"; 7° het tweede lid wordt aangevuld met een 3° dat als volgt luidt:"3° de afdeling "Handelsontwikkeling." ";8° in het derde lid worden de woorden "twee ondervoorzitters" vervangen door de woorden "drie ondervoorzitters";9° het artikel wordt aangevuld met volgend lid:"De Regering bepaalt de voorwaarden waaronder de vergaderingen van de Beleidsgroep "Ruimtelijke ordening" per videoconferentie kunnen worden gehouden.".Art. 7. In Boek 1, Enige titel, hoofdstuk III, afdeling 2, van hetzelfde wetboek wordt een onderafdeling 1 met als opschrift "Oprichting en opdrachten", die artikel D.I.6 bevat, ingevoegd.Art. 8. In artikel D.I.6 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende de wijzigingen aangebracht:1° de bewoording " § 1" wordt opgeheven;2° de paragrafen 2, 3 en 4 worden opgeheven.Art. 9. In Boek 1, enige Titel, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek wordt afdeling 2 aangevuld met een onderafdeling 2 met als opschrift "Samenstelling en werking".Art. 10. In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel D.I.6/1 ingevoegd, luidend als volgt:"D.I.6/1. § 1. De Commissie is samengesteld uit: 1° een voorzitter die de Regering vertegenwoordigt;2° twee personen voorgedragen door de Orde van de architecten;3° twee personen onder de personen voorgedragen door lijst van twaalf personen, voorgedragen door de "Chambre des Urbanistes de Belgique";"4° één vertegenwoordiger van de "Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne" (Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest);5° een vertegenwoordiger van een vereniging voor consumentenbescherming erkend overeenkomstig artikel XVII.39, 2°, van het Wetboek van economisch recht;6° een lid van de Administratie Vervoer; 7° een vertegenwoordiger van stadsontwikkeling;8° twee vertegenwoordigers van de sociale onderhandelingspartners, zoals vertegenwoordigd in de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië). § 2. De voorzitter en de leden van de adviescommissie worden door de Regering benoemd.Het lid dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest vertegenwoordigt, zetelt enkel wanneer het beroep betrekking heeft op een goed bedoeld in artikel D.IV.17, eerste lid, 3°. De leden bedoeld in het eerste lid, 5° tot en met 8°, zetelen enkel wanneer het beroep betrekking heeft op een project bedoeld in artikel D.IV.4, eerste lid, 8°. § 3. Tenzij de aanwezigheid van de leden bedoeld in paragraaf 1, 5° tot 8°, is vereist, beraadslaagt de Commissie geldig indien de voorzitter en ten minste twee andere leden aanwezig zijn.Wanneer de aanwezigheid van de leden bedoeld in paragraaf 1, 5° tot 8°, is vereist, beraadslaagt de Commissie geldig indien de voorzitter en ten minste twee andere leden aanwezig zijn. § 4. Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door de administratie.De Regering bepaalt de modaliteiten van de samenstelling van de commissie en haar werkingswijze.Het bedrag van het presentiegeld waarop de voorzitter en de leden van de adviescommissie recht hebben, kan door de Regering vastgelegd worden.".Art. 11. In artikel D.I.10 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende de wijzigingen aangebracht:1° in paragraaf 2 worden de woorden "Op voorstel van de Gemeenteraad, kan de Regering" vervangen door de woorden "De Gemeenteraad kan";2° in paragraaf 4 wordt het woord "DGO4" vervangen door de woorden"de administratie";3° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:"De gemeentelijke commissies kunnen via videoconferentie vergaderen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in hun huishoudelijk reglement, dat elk risico op digitale uitsluiting garandeert.".Art. 12. In artikel D.I.11 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° in het vierde lid worden de woorden "en de gezamenlijke milieueffectenbeoordeling van de aanvraag bedoeld in artikel D.II.54" ingevoegd tussen de woorden "of de herziening van een gewestplan" en de woorden "wordt opgesteld";2° tussen de leden 4 en 5 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt:"Voor de uitvoering van de gezamenlijke milieueffectbeoordeling van de aanvraag, bedoeld in artikel D.V.16, is de erkenning toegekend op grond van Boek I van het Milieuwetboek, vereist.".Art. 13. In artikel D.I.12 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende de wijzigingen aangebracht:1° in het eerste lid, 3°, wordt het woord "of" vervangen door het teken ",";2° het eerste lid, 3°, wordt aangevuld met de woorden "of een gemeentelijke handleiding voor stedenbouw";3° in het tweede lid, worden de woorden "D.IV.15, lid 1, 1° " vervangen door de woorden "D.IV.16, lid 1, 1°, a)".Art. 14. In artikel D.I.13 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° in het eerste lid wordt het woord "en" vervangen door de woorden "en/of"; 2° het derde lid wordt opgeheven.Art. 15. In artikel D.I.16 van hetzelfde Wetboek worden de volgende de wijzigingen aangebracht:1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "en de mogelijkheid om opmerkingen te maken en suggesties te doen tijdens een voorafgaande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT