13 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de 'Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers' en de 'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique'

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 32, 33, 34, 121, 122, 123 en 124;

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, art. 2.13.2;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2022;

Overwegende dat de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" zorgen voor zowel de technische als de administratieve informatie en documentatie van de brandweerdiensten en aldus een taak van algemeen belang vervullen;

Overwegende derhalve dat de activiteiten van deze instellingen het verlenen van een subsidie verantwoorden als tegemoetkoming van de Staat in hun werkingskosten;

Overwegende dat de bewijsstukken betreffende de uitgaven gedaan in 2021 meegedeeld werden;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een subsidie van 5.000,00 euro, a rato van de effectieve vrijgave van de kredieten op basisallocatie 54 80 330007, wordt verleend aan de "Vlaamse Vereniging...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT