13 APRIL 2023. - Besluit van de Waalse Regering nr.3 tot opheffing van de mondmaskerplicht

De Waalse Regering,

Gelet op artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht, inzonderheid op artikel 11, § 3;

Gelet op het rapport van 23 maart 2022 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat op basis van een advies van het Wetenschappelijk Strategisch Comité van 1 februari 2023, van de Hoge Gezondheidsraad van 3 februari 2023 en na een brede raadpleging van de verschillende actoren in de gezondheidszorg om het dragen van het masker voldoende realistisch en aanvaardbaar te maken in de praktijk van de gezondheidswerkers, de RMG een advies over het dragen van mondmaskers in de gezondheidszorg heeft opgesteld;

Dat in het advies van de RMG van 18 maart 2023 een verband wordt gelegd tussen de aanbevelingen inzake het dragen van mondmaskers in de gezondheidszorg en de beheersniveaus zoals ontwikkeld door de RAG;

Gelet op de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 23 maart 2023 waarin de nieuwe aanbevelingen op basis van bovengenoemde adviezen worden goedgekeurd en de aanbevelingen inzake het dragen van mondkapjes in de gezondheidszorg en de 3 beheersniveaus, zoals ontwikkeld door de RAG en die betrekking hebben op alle aandoeningen van de luchtwegen, aan elkaar worden gekoppeld;

Overwegende dat dit besluit dringend dient te worden aangenomen, om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen homogeen zijn op het hele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT