12 MEI 2022. - Ministerieel besluit houdende delegatie aan een lid van e-Wallonie-Bruxelles Simplification. - Uittreksel

Bij ministerieel besluit van 12 mei 2022 wordt delegatie verleend aan de heer Cédric JEANMART, contractuele verantwoordelijke A4/2 om tijdelijk het dagelijks beheer uit te oefenen dat onder de verantwoordelijkheid valt van de leidend ambtenaar van eWBS, de uitvoering van de beslissingen van de directie staf. Hij wordt tevens ordonnateur in de zin van artikel 2, 6° van het decreet van 15 december 2011.

Deze delegatie treedt in werking op de dag van haar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT