12 MAART 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2023, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de toekenning van een vrijstelling van de verplichting inzake aangepaste beschikbaarheid voor de periode 2023-2024 (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2023, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de toekenning van een vrijstelling van de verplichting inzake aangepaste beschikbaarheid voor de periode 2023-2024. Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 12 maart 2024. FILIPVan Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2023 Toekenning van een vrijstelling van de verplichting inzake aangepaste beschikbaarheid voor de periode 2023-2024 (Overeenkomst geregistreerd op 20 november 2023 onder het nummer 183941/CO/100) Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC 100). Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van : - artikel 22, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 168 van 30 mei 2023 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR) tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 januari 2025 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT