12 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in en langs een gedeelte van de Vierre te Chiny

De Minister van Visvangst,

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, artikel 10, § 4, 3°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst, artikel 7, 3°;

Gelet op het gunstig advies van de erkende hengelfederatie van het stroomgebied Semois-Chiers, overgemaakt op 7 juni 2022;

Overwegende dat de bossen van Chiny op 20 mei 2022 door een tornado zijn geteisterd en dat de toegang tot bepaalde wegen om veiligheidsredenen is afgesloten;

Overwegende dat om diezelfde redenen de Dienst Visvangst van het Departement Natuur en Bossen, in overleg met de hengelvereniging "Vierre et Semois" van Jamoigne, de visserij op een gedeelte van de Vierre dat deze bossen doorkruist, met ingang van 23 mei 2022 voor een periode van vijftien dagen heeft verboden, in toepassing van artikel 7, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT